Skip to main content
All Posts By

jurajchrastina

Letné detské kurzy v nemčine pre deti zamestnancov firmy

Letné detské kurzy v nemčine pre deti zamestnancov firmy

Pre Vaše deti sme pripravili profesionálny program v nemčine, ktorý je zameraný na prvý kontakt s jazykom. Deti sa zoznámia s témami, ktoré ich zaujímajú, ako napríklad autopilot, výroba cukríkov, húsenková dráha, vodiace psy, 3-D tlač alebo zvuk mušlí. Aktivity sú interaktívne, zábavné a poučné, s využitím digitálnych technológií.

Čo o tomto programe napísal p. Rastislav Kušpál z vedenia spoločnosti Siemens Mobility Žilina, kde sme zorganizovali už 5 takýchto denných kurzov:

Počas letných prázdnin sa nám po prvýkrát podarilo v spolupráci s pani Alexandrou Hučekovou a Monikou Rybárikovou a pod záštitou Goethe-Institut zorganizovať Detskú univerzitu pre deti zamestnancov spoločnosti Siemens Mobility, s. r. o.  v Žiline.

… My ako nemecký koncern, pôsobiaci na Slovensku, dlhodobo bojujeme s nedostatkom kvalitných zamestnancov schopných komunikovať po nemecky. Len v Žiline zamestnávame aktuálne viac ako 600 vysokokvalifikovaných zamestnancov, pričom pre veľa z nich je komunikačný jazyk nemčina. Je pravdou, že medzinárodný trend smeruje k anglickému jazyku, ako univerzálnemu jazyku pre medzinárodnú komunikáciu, avšak práve v našej oblasti automatizácie pre koľajovú dopravu je tento trend pozvoľnejší. U našich najväčších zákazníkov DB (Deutsche Bahn), ÖBB (Österreichische Bundesbahn), SBB (Schweizerische Bundesbahn), je tento trend takmer neviditeľný. Toto je dôvod, prečo my, ako zamestnávateľ, podporujeme vzdelávanie zamestnancov ale aj študentov na UNIZA v nemeckom jazyku. Ponuka od pani Hučekovej a Rybárikovej, na zorganizovanie detskej univerzity pre deti zamestnancov našej spoločnosti, zapadla do nášho dlhodobého konceptu šírenia povedomia o potrebe nemeckého jazyka.

Samotnú realizáciu Detskej univerzity hodnotím nadmieru pozitívne, ohlasy nie len rodičov, ale predovšetkým detí samotných, boli vysoko pozitívne. Obe lektorky veľmi zaujímavým spôsobom vtiahli deti do procesu vzdelávania a  pripravené aktivity navyše prispôsobili téme, ktorá bola príbuzná oblasti nášho pôsobenia. Nenútenou formou primäli deti k aktívnemu prístupu. Napriek tomu, že pre veľa zúčastnených detí to bol prvý priamy kontakt s nemčinou, všetky, bez výnimky, boli nadšené a chceli pokračovať, napriek tomu, že vyhradený čas vypršal.

Na tomto mieste chcem naozaj pochváliť myšlienku detskej univerzity ako takú, je to skvelý spôsob ako prebudiť záujem o štúdium nemeckého jazyka u detí. Bez tých správnych lektorov by efekt určite nebol taký, ako som mal možnosť osobne vidieť u nás, takže musím pochváliť aj pani lektorky.

Ešte raz Vám ďakujem za túto iniciatívu a verím, že aj v budúcnosti budeme mať možnosť zorganizovať ďalšie projekty  touto formou. Tento rok sa nám podarilo zorganizovať len dva dni*, pričom záujem detí a ich rodičov, a to najmä po skúsenosti z prvého dňa, bol omnoho väčší.

*Text je z roku 2022. V roku 2023 boli zorganizované ďalšie tri celodenné programy pre deti.

Vyskúšali ste už „lapbook-y“? (2. časť)

Vyskúšali ste už „lapbook-y“? (2. časť)

„Skladaná kniha“ pomôže názorne a kreatívne zobraziť učivo alebo iný učebný obsah. Má svoje predlohy, ktoré ľahko nájdete na internete. Použiť môžete rôzne tvary, skladačky hýria farbami, pri otváraní zažijete prekvapenia. 

U každého žiaka ide o jeho individuálne chápanie a zobrazenie témy. Pri prezentovaní svojej „lapbook“ môže žiak hovoriť, opisovať, vysvetľovať.  Alebo nechajte žiakov, aby si pozreli pri  „prechádzke po triede“ výrobky svojich spolužiakov individuálne a následne ich vyhodnotili, či položili otázky.

 • Vhodné pre vizualizáciu témy ako podpora pre prezentovanie.
 • Sociálna forma: individuálna práca, avšak výsledok môže byť spojený od viacerých autorov-žiakov do jednej „lapbook“
 • Materiál: písacie potreby, farebný papier
 • Ciele: Vďaka tvorbe „lapbook“  a následne jej použitiu  žiak rozumie učivu a vie logicky štrukturovať jeho obsah, vyzdvihnúť jeho hlavné pojmy a vzťahy,  a text písomne aj ústne prezentovať.

Ako formulujete zadanie, jeho rozsah a čas, sociálnu formu a formu prezentácie, závisí na Vašom rozhodnutí podľa učebných cieľov a na cieľovej skupiny žiakov. 

My sme zhrnuli so žiakmi nemčinármi na úrovni A1.1 celú lekciu na tému „Moja škola“. Najskôr si žiaci vopred vytlačené predlohy podľa návodu poskladali do rôznych tvarov leporela a iných skladačiek, rozvrhli si témy (adresa školy, počet žiakov, učitelia a predmety, obľúbené predmety, školské pomôcky, činnosti na vyučovaní, … ) skladačky  vyplnili individuálne obsahom a vykreovali knihu. Pri jej prezentácii ich tešilo ukazovať, čo je v ktorej skladačke schované a tak prerozprávali učebný obsah podľa našich cieľov. 

Žiaci všetko robili v triede, potrebovali sme na to dve vyučovacie hodiny. Všetci boli na svoju prácu hrdí, a keďže cez lapbook porozprávali o svojej škole, učiteľoch, kamarátoch a o svojich obľúbených predmetoch, prezentácia bola personalizovaná a o to viac boli žiaci k rozprávaniu a počúvaniu motivovaní.

Je po prázdninách. Ide sa opakovať, prezentovať. Skúsme to tento rok inak! (1. časť)

Je po prázdninách. Ide sa opakovať, prezentovať. Skúsme to tento rok inak! (1. časť)

Ak žiak a žiačka počujú, že si majú pripraviť prezentáciu projektu, alebo že budú ústne skúšaní  z obsahu textu, neraz sa stane, že prevrátia očami a povedia si: Zas prezentácia! ☹ 

Prečo je to pre mnohých len povinná jazda kvôli známke? Prečo sa mnohí v triede pri prezentáciách nudia?  Dosahujú sa skutočne tie učebné ciele, ktoré si my učitelia pred výučbou stanovíme?

Jedným z boľavých miest je hneď výber  formy, akou sa prezentuje. Spravidla na záver projektu majú žiaci pripraviť powerpoint prezentáciu, bezpochyby je zostavenie takejto prezentácie a jej predvedenie pred publikom jedna z dôležitých kompetencií, ktorú si žiaci majú pre budúcu prax osvojiť. Powerpoint nie je však jediný nástroj.

September je vhodný čas na príjemné naštartovanie, na podporu pozitívnej klímy v triede, na vybavenie si spomienok na zážitky v lete a ich zdieľanie s kamarátmi. Mnohí učitelia využívajú tento čas aj na zopakovanie učiva z minulého obdobia. 

Vyskúšajte nové formy prezentácií. Rozdelili sme ich do dvoch blogov.

Podelíme sa o naše výborné skúsenosti! 

„Paper-slide-video“ podobné reklamným šotom alebo videoklipom

 • Vhodné pre prerozprávanie príbehu, opis dňa, cesty, zážitkov.
 • Sociálna forma: skupinová práca (4-5 žiakov)
 • Materiál: smartphone (videokamera), bežné písacie potreby, papier
 • Pracovná forma: pripraviť (písomne) krátky príbeh alebo chronologicky spracovať zadaný obsah, znázorniť ho kreatívne a prerozprávať
 • Ciele: žiak vie chronologicky porozprávať príbeh alebo iný zadaný obsah, pritom rozvíja zmysel pre rekonštrukciu príbehu a svoje kooperatívne kompetencie a kreativitu.

Video má trvať 45-60 sekúnd max. Kým žiaci zladia „obraz“ a „zvuk“, kým sa všetko dokonale natočí, treba množstvo opakovaní. Tie sú zárukou, že žiaci text povedia, počujú viackrát a tak prebehne proces učenia. Žiaci sa snažia o čo najlepší výsledok a zároveň je pri príprave aj jej prezentácii v triede cez projektor veľká zábava. 

Postup

 1. V skupinke si žiaci premyslia príbeh  alebo iný obsah, ktorý chcú (re-)produkovať. Rozdelia si úlohy, kto nakreslí postavy, predmety a pod., kto bude natáčať video, kto bude hovoriť.
 2. Žiaci nakreslia a vystrihnú postavy, predmety a pripravia rekonštrukciu príbehu obrazov s hovorením. Obrázky sú zoradené na stole, žiaci ich menia iba rukami posúvaním po stole („paper slide“) tam a späť podľa hovoreného slova.
 3. Mobil drží jeden žiak vodorovne nad stolom vo výške, aby snímal iba „príbeh“. Mobil sa vôbec nehýbe.
 4. Pri natáčaní sú zapojení všetci členovia skupiny, všetko musí byť zladené, výslovnosť hovoriacich zreteľná a dobre počuteľná. 

Okrem zážitkov z dovolenky alebo prerozprávania obsahu z textu môžete nechať žiakov zostaviť opakovanie učebnej látky z akéhokoľvek predmetu.  Keď to budete robiť prvýkrát, naplánujte si dve vyučovacie hodiny. Odporúčam ukázať žiakom vopred video pre lepšiu predstavu, ako má konečný výsledok vyzerať.

A ešte jeden tip: Žiaci ovládajú množstvo appiek umožňujúcich zostavenie videa, zostrihanie a pod. Trvajte ale na tejto forme. Nejde tu o dokonalosť, práve naopak. Chyby sú autentické a ich nespočetné opravovanie a opakovanie textu pri príprave videa zaručí osvojenie si učiva.

Zabaviť a zaujať nemčinou deti zamestnancov firmy alebo Letný kemp s nemčinou

Zabaviť a zaujať nemčinou deti zamestnancov firmy alebo Letný kemp s nemčinou

Čo majú spoločné vodiaci pes, autopilot a nemčina?

Už fotografie vám napovedia, že letný kemp pre deti so zameraním na nemčinu môže byť vzrušujúci a užitočný zároveň. Naše lektorky ho pripravili pre 58 detí zamestnancov žilinského  Siemens Mobility / Siemens Bratislava a spolupracovali pritom s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

Aké témy zaujímajú deti? Príroda a zvieratá a moderná technika, počítače … Prepojili sme všetky témy, naučili sme deti rozumieť a hovoriť základné slovné spojenia k témam, spievali sme časti tela psa, hrali sme sa na laserové skenery a lúče, tvorili autá budúcnosti. 

A niečo úplne skvelé, pre deti nezvyčajné, a predsa v dnešnej dobe také dôležité: V spolupráci s Úniou pre nevidiacich a slabozrakých sme sa snažili podporiť u detí empatiu, nechali sme ich skúšať okuliare simulujúce ochorenia zraku, skúšali paličku a prijali aj rolu vodiaceho psa. 

Vďaka vypožičaný pomôckam skúšali Braillovo písmo, hľadali ho na bankovkách či liekoch, vyskúšali písací stroj pre nevidiacich a sami si napísali týmto písmom svoje meno. 

A na záver všetko spojila otázka: Ako môže pomôcť autopilot nevidiacim  a slabozrakým?

Poznámka pre nemčinárky a nemčinárov: témy s didaktizáciou nájdete na voľne dostupnom a bezplatnom portáli Digitale Kinderuni. Samozrejme je na učiteľovi, čo si z bohatého ponúknutého didaktizovanému online materiálu vyberie a ako využije ešte svoju fantáziu a skúsenosti.

Viedeň, ako sme ju objavili my: mesto rakúske, európske aj svetové

Viedeň, ako sme ju objavili my: mesto rakúske, európske aj svetové

Aké je príjemné mať hneď na skok mesto s toľkými odtieňmi a miestami na poznávanie. Predovšetkým je ale dôležité, že naši kurzisti-cestovatelia sa učia nemecky a nemčinu si mohli na prakticky precvičiť.
Výletu sa zúčastnili naši kurzisti 13- až 16-roční, dievčatá aj chlapci. Keďže väčšina z nich mesto už navštívila, chceli sme pripraviť program odlišný od toho, čo sa návštevníkovi ponúka ako „Muss“. Aj keď tým najznámejším miestam ako Hofburg, Stephansplatz, či zámok a park Belvedere sme sa nevyhli.
Prvý deň sme si mesto pozreli z výšky: z terasy s krásnym názvom „Libelle“ (Vážka) – na streche Leopoldmuseum v Museumsquartier, celé toto miesto našim nemčinárom učarovalo svojou atmosférou. Od Schmetterlinghaus – Domu motýľov sme sa v príjemnou tempe s úsmevom na tvári presunuli na Donauinsel, cez UNO-City a park sme prešli až ku Donauturm a počkali si vo výške 150 m na západ slnka. Skutočne silný zážitok, rovnako ako celá vysvietená metropola z výšky.
Druhý deň bol akčný: deti boli rozdelené na dve skupinky a vybavené obálkami a kartičkami s cieľmi objavovania a úlohami, na čo sa pýtať, čo hľadať, čo čítať,… sa pobrali do ulíc Viedne. Desať úloh ich malo viesť od Múzea mieru, ku Pamätníku holokaustu a Pamätnej tabuli teroristického útoku v roku 2020, cez dom, kde ako malý koncertoval Mozart, alebo ku domu, kde bol po prvýkrát upečený rožok, až po chrám, ktorý ukrýva obrovskú mozaiku Da Vinciho Poslednej večere. A to sme spomenuli len niekoľko zastávok ich objavovania. Deti sa zhovárali s predavačom zvláštneho kníhkupectva alebo zisťovali, čím sú také príznačné viedenské kaviarne. Úlohy ich zamestnali, zabavili a pomohli objaviť mesto trochu inak.
Popoludní sme mali rezervovanú návštevu v sídle Organizácie spojených národov (UNO-City). Vedeli ste, že Viedeň je jedným z iba štyroch svetových sídiel OSN? Privítala nás sprievodkyňa pôvodne z Peru a previedla nás časťami tohto komplexu, kam môžu návštevníci: nakukli sme do rokovacích sál, do výstavných častí a nechali sme si vysvetliť, v akých oblastiach OSN pôsobí a prečo je ich činnosť v celosvetovom meradle taká dôležitá.
Mesto sme navštívili v júni, v mesiaci Pride – žiaci žasli, keď dúhové vlajky zdobili sídlo prezidenta, fasády múzeí, Operu ba aj kostoly.
Výlet bol vydarený, deti nadšené atmosférou mesta a jeho miestami a možnosťami, ktoré mesto ponúka nielen návštevníkovi, ale aj bežnému Viedenčanovi.

Veľkolepý Frankfurt, rozprávkový Marburg a čarovný Idstein

Veľkolepý Frankfurt, rozprávkový Marburg a čarovný Idstein

Nech boli očakávania akékoľvek, táto exkurzia pretromfla všetky predstavy o týchto troch mestách v Hesensku. Samozrejme vlakom (bez akéhokoľvek meškania) sme s našimi dospelými kurzistami  docestovali zo Žiliny cez Viedeň do Frankfurtu, mesta financií, mrakodrapov, ale známeho i ako rodné mesto velikána Goetheho  či Anne Frankovej. 

Ochutnali sme miestne špeciality: Grüne Soße, Ebbwoi, Frankfurter Würstchen, nakukli sme do Frankfurtskej burzy, vyviezli sme sa na terasu štvrtej najvyššej budovy v Nemecku, na 56 poschodí sme sa nechali očarovať nočným Frankfurtom, vychutnali si atmosféru chrámu, kde prebehli korunovácie cisárov, napríklad aj Karola IV., prešli sme sa uličkami „nového Starého mesta“, zbombardovaného a znovu postaveného do pôvodnej krásy v roku 2018. Frankfurt nezabudol na svoje významné deti, Goethe je prítomný na každom kroku, takže sme i my chceli vidieť jeho knižnicu, jeho stôl, kde písal „Utrpenie mladého Werthera“. Téma utrpenia Židov počas II.svetovej vojny je tu tiež markantná na viacerých miestach. Silný zážitok sme mali pri židovskom cintoríne alebo múzeu. 

Marburg je významné univerzitné mesto, známe aj ako miesto, kde pôsobili bratia Grimmovci, kde zbierali a zapisovali rozprávky známe  aj u nás: Popoluška, Snehulienka, Žabí kráľ či Sedem kozliatok. Mesto vytvorilo pre svojich návštevníkov náučný chodník, ten nás viedol romantickými uličkami obostavaným dokonalými hrázdenými domami až hore ku zámku.

Nemenej kúzelné bolo malé mestečko Idstein, ktoré sa pýši zachovanými hrázdenými domami zachovanými zo stredoveku. Akoby sme boli v rozprávke.

Pri cestovaní vlakom a návšteve múzeí sme využili Frankfurt-Card a Rhein-Main-Card, vďaka nim sme cestovali vlakom bezplatne, v múzeách sme si uplatnili výrazné zľavy. Všetko fungovalo na jednotku, príjemne sme sa porozprávali s domácimi v reštauráciách, v obchodoch, ale aj sami sme si pripravili vyčerpávajúce rozprávania o dôležitých miestach.

Ako môžete deťom pripraviť program exkurzie ušitý na mieru? Rallye je nami vyskúšaný recept

Ako môžete deťom pripraviť program exkurzie ušitý na mieru? Rallye je nami vyskúšaný recept

Blíži sa čas školských výletov aj jednodňových exkurzií, vy, kolegovia-učitelia googlite, mailujete a kontaktujete múzeá a galérie, alebo hľadáte vhodné miesto a spôsob, kde a ako so žiakmi najlepšie tráviť čas.

Aké máte kritériá? Má byť váš program zodpovedajúci veku žiakov, zábavný, poučný a pokiaľ možno bez rizika? 

Ak odpoviete „áno“ a máte chuť niečo nové vyskúšať a venovať príprave – aspoň pre prvýkrát – o niečo viac času, nechajte sa inšpirovať našim nápadom a niekoľkonásobnými skúsenosťami.

Ide o „rallye“ – tematickú prehliadku mesta alebo jeho časti so stanovišťami a úlohami. Pôvodne je formát určený turistom a návštevníkom miest  a možno si poviete, že to nie je nič nové. A predsa žiaľ u nás nevyskúšané. Jeho nemecký názov stojí zato: „Schnitzeljagd“ – „poľovačka na rezeň“. Hmm, aj taká môže byť odmena. Sami uvážte. ☺

Princípom je aktívne hľadanie a získavanie odpovedí na vopred pripravené sady otázok, pričom žiaci chodia po vami určených miestach (stačí väčšie námestie s priľahlými uličkami) a snažia sa pritom dodržať čas alebo byť najrýchlejší. Pracujú v skupinkách  a podľa vašich inštrukcií na kartičkách v obálkach, v appke alebo len na obyčajnom papieri hľadajú konkrétne adresy, pamätné tabule, všímajú si zvláštnosti na architektúre alebo navštívia vybrané špecializované predajne, cestovné kancelárie a pod., tak, aby komunikovali alebo získavali informácie zodpovedajúce vašej téme. Nielen po meste alebo jeho časti môžu žiaci riešiť takéto zadania, obľúbená je aj rallye v múzeách, galériách, rodných domoch osobností a pod. Niektoré aktívne kultúrne ustanovizne majú niečo podobné pre školy už pripravené, stačí sa informovať. A ak vám to podmienky dovolia, vyskúšajte ako i my, rallye v bude školy. Na niektorých miestach našli žiaci QR-kódy s rôznymi otázkami podľa témy na vyučovaní. 

A aké úlohy by mala táto hra obsahovať? Ak máte menšie deti, stačí, ak zistia, koľko je hodín na kostolnej alebo radničnej veži, koľko schodov má schodisko, alebo aká budova má na námestí číslo 1 (radnica?). Pre starších nie je problém vyhľadať pamätnú tabuľu a príp. naskenovať QR-kód a informácie si prečítať. Najlepšie úlohy sú samozrejme tie autentické, napríklad ak môžu klásť okoloidúcim alebo pracovníkom otázky.

Ak máte starších žiakov, ktorí môžu chodiť sami, do pokynov im uvádzajte smer alebo presnú adresu z akého miesta kadiaľ až k čomu majú prísť. S orientáciou dnes samozrejme nik nemá problém.

Pamätné tabule podávajú zaujímavé informácie, ak nemáte možnosť si ich reálne pozrieť vopred, na google maps alebo street view si ich môžete vopred vyhľadať. 

Zvážte vek detí: na uzatvorenom námestí bez premávky ich môžete z diaľky pozorovať. Nechajte ich určiť spomedzi seba „vedúceho skupiny“, zodpovedného za aktivitu členov skupiny. Vymeňte si na seba telefonický kontakt. Isto vám napadne množstvo nástrah, ktoré v tejto aktivite striehnu, ale určite nájdete riešenie, ako tomu predísť: napríklad ja som poprosila starších žiakov o dozor. A ešte jeden tip: ak sa pohybujú na tom istom mieste a v niektorých otázkach sa prelínajú, pomiešajte poradie otázok, aby sa príliš často nestretali na jednom stanovišti. Samozrejme určte čas a miesto stretnutia. 

Isto vás zaujímajú naše skúsenosti. Rallye sme zorganizovali na vianočných trhoch, inokedy zisťovali pôvod a príbehy budov a ľudí – napríklad Nemcov, žijúcich v našom meste. Najvzrušujúcejšie sú ale rallye v cudzích mestách. 14roční žiaci si všímali zvláštnosti na budovách vo Viedni (na 3 uliciach), 18roční maturanti spoznávali Drážďany tematicky, objavovali výnimočné obchodíky, iná skupinka technické pamiatky, ďalší históriu mesta. 

Z našej skúsenosti vás môžeme uistiť, že žiaci reagujú s nadšením a vracajú sa z týchto objavovaní vždy plní prekvapivých zistení, príjemných zážitkov a nových skúseností. Áno, dá to námahu pripraviť takýto program, na druhej strane spolu s kolegyňami to zvládnete a raz dobre urobený program pomôže aj pre budúce výlety. A určite vložíte do toho svoje nápady a vytvoríte niečo úplne iné a rovnako vzrušujúce. Užite si!

Do Vatikánu som šla s nádejou a vrátila sa s istotou

Do Vatikánu som šla s nádejou a vrátila sa s istotou

Ak  spoločnosťou alebo i jednotlivcom zmietajú negatívne emócie či dokonca tragické udalosti, je prirodzené hľadať oporu u tých, ktorí sú zárukou ľudských i duchovných hodnôt, zmiernia napätie a ukážu cestu, kde hľadať nádej.

V sobotu 10. decembra prijal pápež František na audiencii vo Vatikáne našu pani prezidentku Zuzanu Čaputovú. Cesta do Vatikánu sa niesla v znamení odkazu a zároveň túžby po spoločenskom zmieri, po tolerancii a rešpekte voči sebe navzájom i napriek rozdielom medzi nami. 

Stretnutie sa uskutočnilo v Sále bibliotéky Apoštolského paláca, kde pápež víta hlavy štátov. Potom, čo pápež hovoril s pani prezidentkou súkromne, nasledovalo predstavenie nás – členov delegácie, výmena darov a spoločné fotenie. 

Bola som súčasťou delegácie, ktorú tvorili osobnosti a predstavitelia z rôznych oblastí spoločenského života našej krajiny: disident a bývalý predseda Národnej rady František Mikloško, vikár provinciála Saleziánov Peter Jacko, obeť nedávneho nenávistného útoku na LGBTI+ komunitu Radka Trokšiarová, koordinátorka centra pomoci utečencom z Ukrajiny Camp Žilina Martina Ďurčová a lekárka-paliatologička z Národného onkologického ústavu Kristína Križanová.

Pani prezidentka si ma ako ocenenú učiteľku vybrala zastupovať učiteľov Slovenska. Všetci sme si vedomí, že práve učitelia majú nesmierny vplyv na hodnotový,  postojový svet detí a mládeže a zároveň na to, ako kriticky, ale aj s toleranciou a rešpektom vnímajú svoje okolie a vieme, že jedného dňa sa budú aktívne spolupodieľať na občianskom a verejnom živote nás všetkých.  Deti vyrastajú do inej doby a aj my učitelia sa popri nich musíme učiť ich modernému nazeraniu na svet, aby sme mohli komunikovať a byť si vzájomne oporou.

Pri stretnutí s pápežom Františkom, z jeho pohľadu, úsmevu a pri podaní ruky som cítila, že jeho prianie je rovnaké ako naše. Odnášam si od neho darček v podobe medaily Františka VI., ale predovšetkým mi ostali v pamäti jeho slová vyjadrujúce podporu každému z nás bez rozdielu. Inakosť nie je prekážka, práve naopak, má nás viesť ku solidarite, k vzájomnej úcte a pomoci. Jeho slová volajúce po rešpekte majú byť odkazom nielen pre tieto sviatočné dni.

Boli to veľmi silné momenty, ktoré mi ostanú v pamäti navždy.

Rovnako ako aj ďalšie rozhovory s múdrymi a angažovanými ľuďmi, ktorí boli členmi delegácie alebo aj s členmi Pápežského slovenského Ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme. Práve stretnutia a rozhovory s týmito predstaviteľmi cirkvi, predtým pre mňa úplne neznámymi, vzbudili vo mne nádej, že pomoc a porozumenie môžu byť dávané a prijímané nezištne, bez rozdielu, s úsmevom.

Vzácnymi momentmi boli pre mňa i rozhovory s pani prezidentkou, ktorá nám venovala svoj čas počas tejto cesty. V mene učiteľov som ju mohla ubezpečiť, že mladí ľudia, ako ich my poznáme, sú svojou angažovanosťou, svojimi aktivitami a postojmi veľkou nádejou a prísľubom.

Prečo študovať v nemecky hovoriacich krajinách?

Prečo študovať v nemecky hovoriacich krajinách?

Štúdium v nemčine?  Prečo by to niekto robil? Často počujeme: „Môj strop v nemčine je Wie geht´s, a to sa učím nemčinu osem rokov“. Bežné reakcie okolia na  znalosť nemčiny.  Prečo klesá záujem  o nemčinu a rozhodnutie študovať v nemecky hovoriacich krajinách nie je také časté ako štúdium v angličtine? 

Odpoveď na túto otázku sa pravdepodobne bude pesimisticky točiť okolo zlyhania slovenského školstva ako takého. Neefektívne vyučovacie metódy na pedagogických fakultách, ale aj nízka motivácia vyučujúcich. A presne tu začína nechuť do nemčiny, so zlou skúsenosťou zo školy, bifľovaním sa zbytočných slov, ktoré so správnym členom predsa nemôžu dávať zmysel, či gramatickými pravidlami bez praktického využitia. 

Najviac slovenských maturantov smeruje do Čiech. Za posledných 20 rokov ich počet vzrástol šesťnásobne. Takmer polovicu zahraničných študentov v Českej republike tvoria práve slovenskí študenti. Ako  hlavné  dôvody odchodu na tamojšie univerzity sa uvádzajú vyššia kvalita vzdelávania, štúdium zadarmo a jazyková príbuznosť. Ak by na dostatočnej úrovni ovládali nemčinu, určite by sa rozhodli inak. 

Aké výhody ponúka štúdium v Nemecku alebo v Rakúsku?

 • štúdium na štátnych univerzitách je bezplatné
 • systém štúdia vedie študentov k väčšej samostatnosti
 • popri kvalitnom vzdelaní, ktoré sa mimochodom považuje za jedno z najprestížnejších,  si súbežne so štúdiom ešte viac zdokonalíte nemčinu a stávate sa zaujímavým na trhu práce
 • môžete  využiť širokú ponuku programov Erasmus+ na partnerských univerzitách v celom svete, v angličtine, nemčine  alebo v ďalšom cudzom jazyku
 • náklady na štúdium a život sú porovnateľné s nákladmi v Českej republike, väčšina študentov si popri štúdiu aj privyrába
 • mnohé študijné odbory berú uchádzačov bez prijímacích skúšok
 • geografická blízkosť rakúskych univerzít, svojím spôsobom aj nemeckých, pretože Anglicko, či iné anglicky hovoriace krajiny sú podstatne ďalej
 • na univerzite stretnete študentov z celého sveta, prirodzene okrem nemčiny trénujete aj angličtinu

Jedna naša bývalá kurzistka, ktorá sa rozhodla študovať v Rakúsku sa s nami podelila o svoje skúsenosti. Na Univerzitu bola prijatá bez prijímacích pohovorov, musela predložiť iba vysvedčenia zo strednej školy,  maturitné vysvedčenie a Goethe certifikát na úrovni C1. Dostala miesto v dvojposteľovej izbe na internáte v študentskom kempe za 267€ na mesiac. Náklady na bývanie sú porovnateľné, náhodne vybraný vysokoškolský internát v Prahe ponúka ubytovanie v dvojlôžkovej izbe za 255€ na mesiac. Takisto náklady na cestovanie sú porovnateľné, študenti môžu využívať zľavy a rôzne ponuky železničných prepravcov.

Predpokladom získať miesto na univerzite v Nemecku alebo v Rakúsku je maturita a jazykový certifikát o znalosti nemčiny na úrovni B2-C2. Tu je zoznam univerzít s ich požiadavkami na jazykovú úroveň, konkrétnu univerzitu si samozrejme treba skontrolovať aj na jej domovskej stránke, požiadavky univerzít sa môžu meniť.

Nemecký jazykový certifikát už na úrovni B2 otvorí dvere aj niektorých univerzít v Holandsku, za certifikáty na úrovni C1 dostávate na niektorých univerzitách v Českej republike body v prijímacom konaní, čo úplne zmení štartovaciu čiaru uchádzača o štúdium.

Aké dôvody pre nemčinu ešte existujú?

V priebehu rokov klesá záujem o maturitu v nemčine, v roku 2022 si nemčinu ako cudzí jazyk na úrovniach B1-C1 zvolilo iba 2,7% zo všetkých maturantovVýrazný je aj rozdiel v jednotlivých krajoch Slovenska. V Bratislavskom kraji je záujem o nemčinu v porovnaní so Žilinským oveľa väčší. To ovplyvňuje veľa faktorov,  ako napríklad závod nemeckej automobilky Volkswagen, blízkosť do susedného Rakúska, nemecké školy a gymnáziá, či Goetheho Inštitút. . Vedieť nemčinu teda  znamená výrazne sa odlíšiť od ostatných.

Nemecké a rakúske  firmy, ktoré sú pre slovenskú ekonomiku dôležitým faktorom, pretože platia až štvrtinu daní spomedzi ostatných firiem na Slovensku, taktiež apelujú na vážnosť tohto problému. Príkladom je aj firma Siemens Mobility, ktorá v Žiline neustále hľadá ľudí so znalosťou nemčiny. V Žiline a jej okolí samozrejme existujú ďalšie nemecké firmy, kde znalosť nemčiny je výhodou a tým rastie aj možnosť nájsť si atraktívne zamestnanie.

Babylon Education Žilina ponúka kvalitnú prípravu na jazykové skúšky z nemeckého jazyka, pre úrovne B1-C1.  Sme certifikované skúšajúce Goetheho inštitútu, preto vieme, ako prípravu študentov ušiť na mieru. Naši kurzisti pri skúškach dosahujú nadštandardné výkony, produktívne zručnosti ako písanie a hovorenie majú často ohodnotené v rozmedzí 90-100%. Tieto certifikáty sú predpokladom pre prijatie na univerzity alebo vysoké školy v nemecky hovoriacich krajinách.

A ešte jeden možno úsmevný dôvod pre rodičov, prečo dať svojho potomka do kurzu nemčiny? 

Aby neodišlo na štúdiá do Ameriky alebo do Austrálie. Viedeň je v podstate hneď za rohom.

Naša lektorka na prijatí u pani prezidentky

Naša lektorka na prijatí u pani prezidentky

Spolu s ďalšími desiatimi finalistami ocenenia Učiteľ Slovenska a tiež s organizátormi tohto podujatia z Komenského inštitútu bola naša nemčinárka Alexandra Hučeková, ocenená cenou poroty Učiteľ Slovenska za rok 2021, prijatá v prezidentskom paláci. 

„Kvalita vzdelávania závisí od jedného hlavného, kľúčového faktora a to ste vy – učitelia a učiteľky. To, na čom sa podieľate, je nielen odovzdávanie informácií, pretože existuje množstvo spôsobov, ako môžu deti prísť k informáciám. Ale to, čo je nenahraditeľné, je váš osobný vklad do toho vzdelávania. A to je ďalšia časť toho, k čomu dochádza v interakcii medzi učiteľom a dieťaťom. Odovzdávate im inšpiráciu, vašu motiváciu, odovzdávate im hodnotové posolstvá, učíte ich novým zručnostiam a toto všetko je veľmi dôležité,“ povedala vo svojom príhovore prezidentka Zuzana Čaputová.

Pre nás učiteľov bolo prijatie u pani prezidentky vyjadrením jej podpory, ale aj osobným zážitkom zo stretnutia, pri ktorom bola pani prezidentka ochotná porozprávať sa s nami o našej práci, o našich aktivitách pre žiakov aj pre verejnosť. 

Táto audiencia bola významnou a emotívne silnou „bodkou“ za podujatím oceňovania Učiteľ Slovenska 2021.