Skip to main content
Blog

Je po prázdninách. Ide sa opakovať, prezentovať. Skúsme to tento rok inak! (1. časť)

Je po prázdninách. Ide sa opakovať, prezentovať. Skúsme to tento rok inak! (1. časť)

Ak žiak a žiačka počujú, že si majú pripraviť prezentáciu projektu, alebo že budú ústne skúšaní  z obsahu textu, neraz sa stane, že prevrátia očami a povedia si: Zas prezentácia! ☹ 

Prečo je to pre mnohých len povinná jazda kvôli známke? Prečo sa mnohí v triede pri prezentáciách nudia?  Dosahujú sa skutočne tie učebné ciele, ktoré si my učitelia pred výučbou stanovíme?

Jedným z boľavých miest je hneď výber  formy, akou sa prezentuje. Spravidla na záver projektu majú žiaci pripraviť powerpoint prezentáciu, bezpochyby je zostavenie takejto prezentácie a jej predvedenie pred publikom jedna z dôležitých kompetencií, ktorú si žiaci majú pre budúcu prax osvojiť. Powerpoint nie je však jediný nástroj.

September je vhodný čas na príjemné naštartovanie, na podporu pozitívnej klímy v triede, na vybavenie si spomienok na zážitky v lete a ich zdieľanie s kamarátmi. Mnohí učitelia využívajú tento čas aj na zopakovanie učiva z minulého obdobia. 

Vyskúšajte nové formy prezentácií. Rozdelili sme ich do dvoch blogov.

Podelíme sa o naše výborné skúsenosti! 

„Paper-slide-video“ podobné reklamným šotom alebo videoklipom

  • Vhodné pre prerozprávanie príbehu, opis dňa, cesty, zážitkov.
  • Sociálna forma: skupinová práca (4-5 žiakov)
  • Materiál: smartphone (videokamera), bežné písacie potreby, papier
  • Pracovná forma: pripraviť (písomne) krátky príbeh alebo chronologicky spracovať zadaný obsah, znázorniť ho kreatívne a prerozprávať
  • Ciele: žiak vie chronologicky porozprávať príbeh alebo iný zadaný obsah, pritom rozvíja zmysel pre rekonštrukciu príbehu a svoje kooperatívne kompetencie a kreativitu.

Video má trvať 45-60 sekúnd max. Kým žiaci zladia „obraz“ a „zvuk“, kým sa všetko dokonale natočí, treba množstvo opakovaní. Tie sú zárukou, že žiaci text povedia, počujú viackrát a tak prebehne proces učenia. Žiaci sa snažia o čo najlepší výsledok a zároveň je pri príprave aj jej prezentácii v triede cez projektor veľká zábava. 

Postup

  1. V skupinke si žiaci premyslia príbeh  alebo iný obsah, ktorý chcú (re-)produkovať. Rozdelia si úlohy, kto nakreslí postavy, predmety a pod., kto bude natáčať video, kto bude hovoriť.
  2. Žiaci nakreslia a vystrihnú postavy, predmety a pripravia rekonštrukciu príbehu obrazov s hovorením. Obrázky sú zoradené na stole, žiaci ich menia iba rukami posúvaním po stole („paper slide“) tam a späť podľa hovoreného slova.
  3. Mobil drží jeden žiak vodorovne nad stolom vo výške, aby snímal iba „príbeh“. Mobil sa vôbec nehýbe.
  4. Pri natáčaní sú zapojení všetci členovia skupiny, všetko musí byť zladené, výslovnosť hovoriacich zreteľná a dobre počuteľná. 

Okrem zážitkov z dovolenky alebo prerozprávania obsahu z textu môžete nechať žiakov zostaviť opakovanie učebnej látky z akéhokoľvek predmetu.  Keď to budete robiť prvýkrát, naplánujte si dve vyučovacie hodiny. Odporúčam ukázať žiakom vopred video pre lepšiu predstavu, ako má konečný výsledok vyzerať.

A ešte jeden tip: Žiaci ovládajú množstvo appiek umožňujúcich zostavenie videa, zostrihanie a pod. Trvajte ale na tejto forme. Nejde tu o dokonalosť, práve naopak. Chyby sú autentické a ich nespočetné opravovanie a opakovanie textu pri príprave videa zaručí osvojenie si učiva.