Skip to main content

2 % pre OZ Učením k poznaniu

S Vašou podporou nám to pôjde ľahšie.
Podporte deti a mládež pri učení sa cudzích jazykov.

Údaje občianskeho združenia Učením k poznaniu

 • Obchodné meno: Učením k poznaniu OZ
 • Právna forma: občianske združenie
 • IČO: 54 255 058
 • Sídlo: Hlavná cesta 190/52, 010 03 Žilina
 • Číslo účtu: SK83 7500 0000 0040 3164 1562

O našich aktivitách a cieľoch

Občianske združenie „Učením k poznaniu“ vzniklo v roku 2021 za účelom podpory vzdelávacích a voľnočasových aktivít jazykovej školy Babylon Education Žilina.

Čím sa naša jazyková škola odlišuje od ostatných škôl tohto typu

Naša jazyková škola kladie dôraz na učenie cudzích jazykov tak, aby naši absolventi boli úspešní v reálnom živote a aby učenie jazyka zodpovedalo súčasným trendom v metodike na základe najnovších vedeckých poznatkov. 

Učíme nemčinu, angličtinu a taliančinu.

Je pre nás dôležité, aby absolventom ich jazykové znalosti pomohli získať študijné miesto na zahraničných univerzitách alebo miesto v rámci projektov Erasmus+. 

Vedieme prípravné kurzy pre medzinárodné skúšky z nemčiny aj angličtiny na úrovniach B1, B2 a C1, každý rok sú naši absolventi  pri testovaniach úspešní.

Vo výučbe najmenších sa snažíme o podnetné prostredie, o využívanie rôznych edukačným pomôcok, hier a nezabúdame na význam učenia sa vonku. Súčasťou výučby je učenie sa cez aplikácie, k tomu dávame k dispozícii  tablety a interaktívne tabule.

Pre starších žiakov a dospelých pravidelne organizujeme edukačné exkurzie do zahraničia.

Sme partnerom Goehteho inštitútu, sa našimi kurzistami  zúčastňujeme sa medzinárodných podujatí organizovaných týmto inštitútom, napríklad „1:0 pre nemčinu“, výstav a rôznych iných podujatí aj pre učiteľov nemčiny.

V rámci spolupráce s nemeckými firmami so sídlom v Žiline organizujeme letné dni nemčiny pre deti zamestnancov. Pre našich malých kurzistov organizujeme letné tábory na rôzne témy, napr. divadlo s nemčinou.

Pre učiteľov z regiónu organizujeme pravidelné a obľúbené metodické stretnutie. Naši lektori pracujú ako lektori a tútori  seminárov,  alebo sú hosťami-referentmi na workshopoch a konferenciách.

Všetci lektori  sa neustále zúčastňujú vzdelávacích podujatí u nás aj v zahraničí.

Záleží nám, aby sme našim kurzistom poskytli jazykové vzdelávanie v čo najkvalitnejšej forme, vytvorili im u nás podnetné a príjemné prostredie a pomohli im vytvoriť si dobrý trvalý vzťah k učeniu sa cudzieho jazyka.

Stanovy OZ Učením k poznaniu
Vyhlásenie
Potvrdenie

Ako poukázať podiel zaplatenej dane?

Podiel zaplatenej dane sa poukazuje dvomi spôsobmi.

Podávam si daňové priznanie sám

 • Vyplňte vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane vyplníte priamo v daňovom priznaní k dani z príjmov.
 • Následne vyplnené daňové priznanie podáte do 31. marca príslušného roka (ak 31. marec pripadá na voľný deň, posúva sa termín na nasledujúci pracovný deň) buď osobne, poštou na daňový úrad príslušný podľa vášho trvalého pobytu alebo elektronicky (dávajte si pozor na to, či sa vás netýka povinná elektronická komunikácia s Finančnou správou SR). Ak tento deň pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je nasledujúci pracovný deň.

Daňové priznanie za mňa podáva zamestnávateľ

 • Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane podáte na osobitnom tlačive, ktoré má predpísanú štruktúrovanú formu.
 • K vyplnenému tlačivu na účely vyhlásenia doložíte aj potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov zo zamestnania a podáte ho do 30. apríla príslušného roka osobne alebo poštou na ktorýkoľvek daňový úrad alebo daňový úrad príslušný podľa trvalého pobytu. Ak tento deň pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je nasledujúci pracovný deň.

Fyzická osoba môže poukázať podiel zaplatenej dane vo výške

 • 2 %
 • 3 %, ak v príslušnom zdaňovacom období vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa § 3 ods. 1 zákona  č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve v znení neskorších predpisov počas najmenej 40 hodín v zdaňovacom období, o čom predloží písomné potvrdenie vydané vysielajúcou organizáciou alebo prijímateľom dobrovoľníckej činnosti.