Kurzy pre deti a mladších žiakov

Cudzie jazyky sa najľahšie učia malé deti

Špecializované kurzy pre deti mladšieho školského veku vedieme už niekoľko rokov s veľkou citlivosťou a so zohľadňovaním ich potrieb, schopností a ich štýlu učenia. Deti sa u nás učia anglicky aj nemecky.

Naši vzdelaní lektori ovládajú metodiku práce s deťmi. Vieme, ako podporovať deti v tom, aby si osvojili slovíčka, frázy a gramatiku s ľahkosťou, ale prakticky a natrvalo. Používame vhodný učebný materiál, digitalizované učebnice a rôzne aplikácie.

Pomáhame deťom upevniť si učivo zo školy, ale ponúkame aj viac. Deti veľa rozprávajú, počúvajú a precvičujú jazyk prakticky.

Veľmi dôležité je pre nás, aby si deti vytvorili pozitívny vzťah k jazyku a k učeniu sa jazyka.

Anglický jazyk

Kurzy pre deti a mladších žiakov

1× týždenne 60 minút

Angličtina pre žiakov 6. ‑ 7. roč. ZŠ

štvrtok 16:10 ‑ 17:10

Nemecký jazyk

Kurzy pre deti a mladších žiakov

1× týždenne 60 minút

Nemčina pre žiakov 1. ‑ 3. roč. ZŠ

pondelok 15:00 ‑ 16:00

Nemčina pre žiakov 4. ‑ 5. roč. ZŠ

pondelok 16:15 ‑ 17:15

Nemčina pre žiakov 6. ‑ 7. roč. ZŠ

utorok 15:15 ‑ 16:45

Využívame účinné stratégie učenia a priame komunikačné metódy.

Príprava na monitor

Viete, že ak Vaše dieťa dosiahne minimálne 90% z oboch predmetov testovaných Monitorom, bude prijaté na strednú školu bez prijímacej skúšky?

 • Záleží Vám na výsledku monitoru, pretože chcete, aby Vaše dieťa úspešne získalo študijné miesto na strednej škole?
 • Je Vaše dieťa neisté a pochybuje o svojich schopnostiach?

Naša individuálna výučba je zameraná na pomoc v príprave na Testovanie 5Testovanie 9. Náš kvalifikovaný učiteľ natrénuje s Vašimi deťmi stratégie potrebné pri testoch z matematiky a slovenského jazyka, pomôže odstrániť problémy a vyplniť prázdne miesta vo vedomostiach.

Príprava na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a matematiky

 • Chcete, aby Vaše dieťa začalo navštevovať osemročné gymnázium po ukončení 5. triedy základnej školy?
 • Končí Vaše dieťa práve základnú školu a uvažuje, čo ďalej?

Naši kvalitní kvalifikovaní učitelia mu pomôžu získať stratégie potrebné na úspešné zvládnutie testu. Vaše dieťa sa naučí pozorne čítať zadania, rozumieť im, získať istotu pri rozhodovaní a zbaví sa tak stresu pri samotnej skúške. Pomôžte svojmu dieťaťu správne a zodpovedne naštartovať svoju budúcnosť.

Inštitút domácich úloh

Súčasťou nášho vzdelávacieho centra je aj inštitút domácich úloh, v ktorom Vašim deťom pomôžeme doučiť sa zameškané a naučiť sa učiť sa.

Poskytujeme pomoc pri domácich úlohách a pri príprave školských projektov.

Jazykové kurzy nemčiny, angličtiny a slovenčiny pre cudzincov

Jazykové doučovanie

Hľadáte odbornú a systematickú pomoc pre svoje dieťa pri precvičovaní prebratého učiva v škole?

V kurze zameranom na doučovanie poskytneme Vášmu dieťaťu

 • doplnenie a precvičenie učiva, ktoré aktuálne preberá vo svojej základnej škole
 • odborný výklad
 • pomoc s kontrolou domácich úloh a s projektami
 • prípravu na testovanie
 • prípravu na maturitu B1 alebo B2, na písomnú aj ústnu časť skúšky
 • pomoc s osvojovaním si učebných stratégií pri písomných testoch
 • pomoc s prípravou materiálu na ústnu časť a s tréningom na dialogickú aj monologickú formu odpovede

Individuálna výučba

 • Máte pocit, že Vaše dieťa nerozumie učivu, ktoré sa preberá na vyučovaní?
 • Má Vaše dieťa po chorobe problém dobehnúť učivo?
 • Chcete podporiť svoje dieťa pri učení a nechať ho individuálne precvičiť si prebraté učivo?

Zabezpečíme Vám individuálnu výučbu s kvalifikovaným učiteľom, ktorý Vášmu dieťaťu pomôže dosiahnuť požadovaný pokrok a usmerní ho, ako sa systematicky a efektívne učiť.

Babylon Education Žilina je súkromné vzdelávacie centrum.