Skip to main content

Kurzy pre deti a mladších žiakov

Cudzie jazyky sa najľahšie učia malé deti

Špecializované kurzy pre deti mladšieho školského veku vedieme už niekoľko rokov s veľkou citlivosťou a so zohľadňovaním ich potrieb, schopností a ich štýlu učenia. Deti sa u nás učia anglicky aj nemecky.

Naši vzdelaní lektori ovládajú metodiku práce s deťmi. Vieme, ako podporovať deti v tom, aby si osvojili slovíčka, frázy a gramatiku s ľahkosťou, ale prakticky a natrvalo. Používame vhodný učebný materiál, digitalizované učebnice a rôzne aplikácie.

Pomáhame deťom upevniť si učivo zo školy, ale ponúkame aj viac. Deti veľa rozprávajú, počúvajú a precvičujú jazyk prakticky.

Veľmi dôležité je pre nás, aby si deti vytvorili pozitívny vzťah k jazyku a k učeniu sa jazyka.

Anglický jazyk

Kurzy pre deti a mladších žiakov

1× týždenne 60 minút

Angličtina pre žiakov 4. roč. ZŠ

pondelok 16:50 ‑ 17:50

Nemecký jazyk

Kurzy pre deti a mladších žiakov

1× týždenne 60 minút

Nemčina pre žiakov 2. ‑ 4. roč. ZŠ

utorok 16:50 ‑ 17:50

Nemčina pre žiakov 2. ‑ 4. roč. ZŠ (pokračujúci)

streda 16:05 ‑ 17:05

Nemčina pre žiakov 4. ‑ 5. roč. ZŠ (pokračujúci)

pondelok 16:15 ‑ 17:15

Inštitút domácich úloh

Súčasťou nášho vzdelávacieho centra je aj inštitút domácich úloh, v ktorom Vašim deťom pomôžeme doučiť sa zameškané a naučiť sa učiť sa.

Poskytujeme pomoc pri domácich úlohách a pri príprave školských projektov.

Jazykové kurzy nemčiny, angličtiny a slovenčiny pre cudzincov

Jazykové doučovanie

Hľadáte odbornú a systematickú pomoc pre svoje dieťa pri precvičovaní prebratého učiva v škole?

V kurze zameranom na doučovanie poskytneme Vášmu dieťaťu

  • doplnenie a precvičenie učiva, ktoré aktuálne preberá vo svojej základnej škole
  • odborný výklad
  • pomoc s kontrolou domácich úloh a s projektami
  • prípravu na testovanie
  • prípravu na maturitu B1 alebo B2, na písomnú aj ústnu časť skúšky
  • pomoc s osvojovaním si učebných stratégií pri písomných testoch
  • pomoc s prípravou materiálu na ústnu časť a s tréningom na dialogickú aj monologickú formu odpovede

Individuálna výučba

  • Máte pocit, že Vaše dieťa nerozumie učivu, ktoré sa preberá na vyučovaní?
  • Má Vaše dieťa po chorobe problém dobehnúť učivo?
  • Chcete podporiť svoje dieťa pri učení a nechať ho individuálne precvičiť si prebraté učivo?

Zabezpečíme Vám individuálnu výučbu s kvalifikovaným učiteľom, ktorý Vášmu dieťaťu pomôže dosiahnuť požadovaný pokrok a usmerní ho, ako sa systematicky a efektívne učiť.

Babylon Education Žilina je súkromné vzdelávacie centrum.