Skip to main content

Všeobecné podmienky

1. Všeobecné informácie
Všeobecné obchodné podmienky o poskytovaní jazykových kurzov organizované Babylon Education Žilina, s.r.o., IČO: 47377712 v priestoroch prenajatých na tieto účely. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi Babylon Education Žilina, s.r.o a poslucháčom jazykových kurzov, ktorým je fyzická osoba, právnická osoba, prípadne zákonný zástupca fyzickej osoby, ak je poslucháčom osoba mladšia ako 18 rokov (ďalej len „poslucháč“) a sú pre obidve zúčastnené zmluvné strany záväzné. Všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvného vzťahu medzi organizáciou a poslucháčom.

2. Prihláška na jazykový kurz
Zmluvný vzťah medzi organizáciou a poslucháčom vzniká na základe vyplnenej a podpísanej písomnej prihlášky odovzdanej Babylon Education Žilina, s.r.o alebo vyplnenia on-line prihlášky na internetovej stránke www.babylon.education Odovzdaním, resp. odoslaním prihlášky deklaruje poslucháč svoj súhlas s obchodnými podmienkami. Prihlásenie sa do jazykového kurzu je pre poslucháča záväzné.

3. Poplatok za jazykové kurzy a spôsob úhrady
Splatnosť poplatku za jazykový kurz je najneskôr dva pracovné dni pred jeho začatím. Poplatok nie je možné uhradiť v hotovosti. Zaplatené kurzovné nie je možné prenášať do ďalších termínov kurzov, treba ho vyčerpať v termíne, na ktorý sa poslucháč prihlásil.

4. Storno podmienky a právo na zmeny v organizácii
V Stornovať kurz je možné iba pred jeho začatím. V prípade, že sa pred nástupom na jazykový kurz rozhodne poslucháč odstúpiť od zmluvného vzťahu, je takéto odstúpenie pre Babylon Education Žilina, s.r.o účinné až po obdržaní písomnej výpovede (e-mailom na adresu babylon@babylon.education alebo listom na adresu Babylon Education Žilina, s.r.o Hlavná 190/52 Považský Chlmec Žilina 010 03).
V prípade obdržania písomnej výpovede najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu v ktorom sa má zahájiť jazykový kurz, vzniká Babylon Education Žilina s.r.o nárok na storno poplatok vo výške 20% z celkovej ceny jazykového kurzu uvedeného na poslucháčovej prihláške. V prípade obdržania písomnej výpovede v deň zahájenia jazykového kurzu vzniká Babylon Education Žilina s.r.o nárok na storno poplatok výške 100% z celkovej ceny jazykového kurzu uvedeného na poslucháčovej prihláške.
Babylon Education Žilina, s.r.o si vyhradzuje právo na zmenu v jazykových kurzoch, ktoré propaguje na svojej internetovej stránke www.babylon.education prípadne prostredníctvom iných propagačných aktivít. Ide o nasledovné zmeny:
zrušenie jazykového kurzu, alebo jeho časti, prípadne inú organizačnú zmenu (zmena učebných plánov, zmena miesta a času konania, zmena učebne, zmena učebného materiálu, zrušenie hodiny a pod.) Ak dôjde k uvedeným zmenám, bude poslucháč bezodkladne informovaný e-mailom alebo telefonicky. V prípade zrušenia kurzu alebo jeho časti zo strany Babylon Education Žilina s.r.o s výnimkou prípadu uvedeného v bode 5. týchto všeobecných zmluvných podmienok vzniká poslucháčovi nárok na vrátenie pomernej časti poplatku za jazykový kurz. Ak vyučovanie pripadne na štátny sviatok, Babylon Education Žilina, s.r.o určí náhradný deň výučby v prípade, ak by nebol dodržaný predpísaný objem hodín.

5. Minimálny a maximálny počet poslucháčov pri skupinovej výučbe
Babylon Education Žilina, s.r.o si vyhradzuje právo zrušiť skupinu s počtom poslucháčov nižším ako 4 a ponúknuť poslucháčovi možnosť pokračovať s inou skupinou na približne rovnakej vedomostnej úrovni. Ak budú v skupine menej ako štyria poslucháči, plánované učivo sa preberie rýchlejšie, a preto bude počet hodín krátený za nezmenenú cenu. Jazyková škola si z dôvodu nepredvídateľných okolností vyhradzuje právo zvýšiť počet poslucháčov v skupine na 10 poslucháčov. Toto rozhodnutie môže realizovať len vtedy, aby bolo zabezpečené právo rovnosti šancí pre všetkých poslucháčov na zahlásenie sa na jazykový kurz. Priemerný počet ľudí v skupine všetkých skupín v jazykovej škole Babylon Education Žilina s.r.o nie je viac ako 10 poslucháčov.
Ak niektorý poslucháč nemohol absolvovať hodinu vo svojom termíne, škola mu po dohode umožní absolvovať obdobnú hodinu v inom termíne. V rámci jedného kurzu si poslucháč môže nahradiť len jednu dvojhodinovú vyučovaciu jednotku.

6. Certifikát a neúčasť na hodine
V prípade neúčasti poslucháča na výučbe poskytovateľ neposkytuje žiadnu finančnú kompenzáciu.
Na požiadanie poslucháča je možné nahradiť si 1 vyučovaciu jednotku za kalendárny mesiac. Náhrada musí prebehnúť iba v aktuálnom trimestri. Pri nahrádzaní hodín sa vždy hľadá skupina, ktorá preberá rovnaké učivo (ak taká skupina existuje). Jazyková škola negarantuje, že umožní náhradu všetkým poslucháčom, ktorí o náhradu požiadajú. Náhrada hodiny nie je nárokovateľná.
Každý poslucháč má po absolvovaní minimálne 75% vyučovacích jednotiek právo na získanie osvedčenia o absolvovaní jazykového kurzu. Osvedčenie o absolvovaní jazykového kurzu sa vydá poslucháčovi na požiadanie. Za neúčasť poslucháča na výučbe Babylon Education Žilina s.r.o neposkytne žiadnu finančnú kompenzáciu. Poslucháč je povinný akceptovať jeden z možných termínov náhrady. V opačnom prípade mu táto náhrada prepadá. V prípade individuálnych vyučovacích hodín, ktoré si poslucháč objednal v časovom predstihu, ale z akýchkoľvek dôvodov sa ich nemôže zúčastniť, je povinný túto skutočnosť oznámiť Babylon Education Žilina s.r.o a to telefonicky čo najskôr na telefónne číslo 0905 839 237 alebo 0918 967 740,   následne elektronickou poštou na adresu babylon@babylon.education. Túto skutočnosť je potrebné oznámiť najneskôr do 15:00 pracovného dňa, ktorý predchádza dňu v ktorom sa má vyučovanie konať. Ak poslucháč zruší hodinu po 15:00 pracovného dňa, ktorý predchádza dňu v ktorom sa má vyučovanie konať alebo sa jej nezúčastní, nemá nárok na vrátenie poplatku za neuskutočnenú vyučovaciu hodinu. Predplatené individuálne hodiny si poslucháč môže vyčerpať v časovom horizonte dohodnutom s Babylon Education Žilina, s.r.o

7. Odstúpenie od zmluvy
Z dôvodu naplnenia kapacít môže poskytovateľ od zmluvy s poslucháčom odstúpiť. Prednosť majú poslucháči, ktorí zaplatili skôr. Dňom úhrady sa rozumie pripísanie finančných prostriedkov na účet poskytovateľa, resp. úhrada v hotovosti. Ak poslucháč závažným spôsobom narušuje priebeh kurzu resp. ohrozí zdravie účastníkov alebo pedagógov, má Babylon Education Žilina, s.r.oprávo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej s poslucháčom bez finančnej náhrady.
V prípade, že poslucháč neuhradí kurzovné v termíne splatnosti, poskytovateľ je oprávnený ukončiť zmluvný vzťah.
Poslucháč nemá právo odstúpiť od zmluvy a žiadať o vrátenie poplatku za kurz z dôvodu, že nebol spokojný s lektorom, metodikou výučby a/alebo použitým materiálom.

8. Spracovanie osobných údajov
Všetky poskytnuté osobné údaje budú zhromažďované a spracované výlučne pre interné účely poskytovateľa, a to v súlade so Zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Poslucháč vyplnením prihlášky prehlasuje, že v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, súhlasí so spracovaním všetkých svojich osobných údajov, ktoré poskytol, za účelom uzatvorenia zmluvného vzťahu a taktiež pre marketingové účely poskytovateľa.

9. Zodpovednosť
Babylon Education Žilina, s.r.o nepreberá zodpovednosť za nedosiahnutie jazykových cieľov poslcuháča súvisiacich s jazykovým kurzom. Babylon Education Žilina, s.r.o nenesie zodpovednosť za zrušenie jazykových kurzov z dôvodu nepredvídateľných okolností.

10. Záverečné ustanovenia
Babylon si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky ako aj poplatok za jazykový kurz uvedený na stránke www.babylon.education.
Súčasťou pravidiel Babylon Education Žilina, s.r.o je aj školský poriadok, ktorý je každý poslucháč povinný dodržiavať. Školský poriadok je zverejnený v priestoroch školy a na internete.